souhlas se zpracováním osobních údajů (gdpr)

 

 

Prohlašuji následující: 

 


A.     SOUHLAS 

Souhlasím s tím, aby společnost FREEXPARK Data s.r.o., IČO: 10901621, sídlo: Barákova 237/8, 251  01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 349297 (dále také jen jako „Společnost“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve  znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s Nařízením Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovávala mé osobní údaje,  jakož i osobní údaje osob, ke kterým vykonávám rodičovskou odpovědnost nebo nad nimi vykonávám  dohled a registruji je na terminálech v Interaktivním trampolínovém centru FREEXZONE (dále také jen  jako „FREEXZONE“) jež se nachází na adrese Barákova 237, Říčany, PSČ 251 01 a jsou zde provozovány  sportovní aktivity, které jsou spojené s rizikem úrazu a zranění. FREEXZONE je nazýváno zkráceně také  jen jako FREEX/freex. 

Provozovatel FREEXZONE: 

Registrace, provoz el.systému a el. komunikaci FREEXZONE provozuje spol.FREEXPARK Data s.r.o., IČO:  10901621, sídlo: Barákova 237/8, 251 01 Říčany. Trampolínovou část a bistro FREEXZONE provozuje  společnost spol. SHAREIT s.r.o., IČO: 28455380, sídlo: Pražská 160, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy. 

 


B.     JAKÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLAS TÝKÁ 

Můj souhlas se týká následujících osobních údajů, pokud byly z mé strany nebo ze strany třetí osoby  Společnosti poskytnuty: 

(a) jméno a příjmení 

(b) datum narození 

(c) adresa trvalého bydliště nebo jiná adresa 

(d) telefonní číslo, e-mailová adresa/y  

(e) pohlaví 

(f) informace o zdravotním stavu, zejména související s onemocněním COVID-19 (jako citlivé  osobní údaje) 

(g) biometrické údaje, videozáznam z kamery zaznamenávající Vaše tělo a pohyb ve sportovním  areálu (jako citlivé osobní údaje) 

(h) shora uvedené informace o osobách, ke kterým vykonávám rodičovskou odpovědnost nebo  nad nimi vykonávám dohled 

 

C.     PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ JE SOUHLAS UDĚLEN 

Můj souhlas ke zpracování mých osobních údajů je udělen pro účely plnění smlouvy, tj. abych  mohl/mohla využít sportovních zařízení (trampolín a jím podobných zařízení) v areálu FREEXZONE na  adrese Barákova 237/8, Říčany, 25101 a abych mohl/mohla využívat další služby s tím související. 

Souhlas ke zpracování mých osobních údajů je dále udělen za účelem zajištění mých životně důležitých  zájmů, tj. zajištění bezpečnosti a ochrany mého života, zdraví a majetku, jakož i ochrany a bezpečnosti  života, zdraví a majetku dalších uživatelů sportovních zařízení a majetku společností jež vlastní či  provozují dotčené sportovní zařízení. 

Souhlas ke zpracování mých osobních údajů dávám též pro marketingové účely Společnosti v podobě  zasílání mi nabídek Společnosti a obchodních partnerů Společnosti. Beru na vědomí, že seznam partnerů  Společnosti, kteří mě mohou kontaktovat s marketingovou nabídkou, si mohu vyžádat od Společnosti.  Souhlas též dávám pro účely provedení mé profilace za účelem nabízení mi ze strany Společnosti slev či  jiných výhod.

Pokud dávám tento souhlas za osobu blízkou, ke které vykonávám rodičovskou odpovědnost nebo  nad ní vykonávám dohled a registruji ji na terminálech ve FREEXZONE, uděluji tento souhlas ke  zpracování osobních údajů této osoby blízké, ke které vykonávám rodičovskou odpovědnost nebo nad  ní vykonávám dohled, pro tytéž účely. Pokud nejsem zákonným zástupcem této osoby nad níž  vykonávám dohled (dítěte), prohlašuji, že mám souhlas a pověření zákonného zástupce dítěte/dětí,  které mi byli svěřeny a které registruji na terminálech nebo na recepci ve FREEXZONE k tomu, abych  udělil/a souhlas ke zpracování osobních údajů svěřeného dítěte/dětí. 

 

D.    NA JAKOU DOBU JE SOUHLAS UDĚLEN 

Můj souhlas ke zpracování mých osobních údajů, jakož i osobních údajů osoby blízké, ke které  vykonávám rodičovskou odpovědnost, je udělen na dobu neurčitou. 

 

E.    PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS 

Beru na vědomí, že můj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Pokud tak učiním, beru na vědomí, že Společnost může osobní údaje dále zpracovávat v rozsahu, ve kterém její právo ke zpracování osobních údajů  vyplývá ze zákonných důvodů stanovených v GDPR. Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů  v době platnosti souhlasu bude i po odvolání souhlasu považováno za zákonné. 

 

F.     CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

Výslovně uděluji souhlas se zpracováním svých citlivých osobních údajů, pokud budou z mé strany nebo  ze strany třetí osoby poskytnuty Společnosti. Výslovně taktéž uděluji souhlas se zpracováním citlivých  osobních údajů osoby blízké, ke které vykonávám rodičovskou odpovědnost, pokud budou z mé strany  nebo ze strany třetí osoby poskytnuty Společnosti. 

 

G.    PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, popř. osobní údaje osoby blízké, ke které vykonávám rodičovskou  odpovědnost, může Společnost předávat dalším subjektům, pokud je to nutné z mé strany (anebo ze  strany mých osob blízkých) k využití sportovních zařízení (trampolín a jím podobných zařízení) ve  FREEXZONE na adrese Barákova 237/8, Říčany, 25101 a k využití s tím souvisejících služeb (zejména jde  o společnost SHAREIT s.r.o., IČO: 28455380, sídlo: Pražská 160, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy), info@freex.cz, 771 125 169.

Společnost nebude předávat osobní údaje subjektům z jiných členských států Evropské unie nebo mimo  Evropskou unii.

H.    ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 

Souhlasím s tím, že Společnost bude osobní údaje zpracovávat v elektronické a hmotné podobě. Beru  na vědomí, že zpracováním se rozumí jakákoliv operace s mými osobními údaji.

 

I.      INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S MÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI 

Prohlašuji a potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se mohl/a seznámit s Informací o  zpracování osobních údajů Společností na www.freexzone.cz, kde je popsáno, jakým způsobem  Společnost osobní údaje zpracovává. Seznámil/a jsem se zejména se svými právy v souvislosti se  zpracováním osobních údajů, jak jsou v této informaci popsány (právo přístupu k osobním údajům,  právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů, právo na stížnost Úřadu  pro ochranu osobních údajů, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu  oprávněných zájmů Společnosti, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů).

Zpět do obchodu